Sine Qua Non TS Centrum Telemarketingu

SINE QUA NON TS CENTRUM TELEMARKETINGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

pragnie poinformować, iż

rozpoczęto realizację projektu:

„Ergonomiczne stanowiska pracy w SQN”

Nr projektu: RPSL.08.03.02-24-0506/19

który realizowany jest w ramach RPO WSL 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem głównym projektu jest realizacja niniejszego projektu przyczyni się do poprawy dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu poprzez działania zaplanowane w projekcie, a które stanowią odpowiedź na zdiagnozowane obszary problemowe oraz jeden z największych w kraju absencji chorobowych z tytułu choroby własnej pracowników.

Celem projektu jest przeciwdziałanie bierności zawodowej ze względu na stan zdrowia i wydłużenie aktywności zawodowej 52osób, w tym 4 osób w wieku 50 plus – pracowników SINE QUA NON TS Centrum Telemarketingu Sp. z o.o. w Sosnowcu dzięki wyeliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez poprawę ergonomii 52 stanowisk pracy. Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 r. do 30.04.2021 r.

By osiągnąć cel główny planuje się zastosowanie w projekcie następujących form wsparcia m.in.:

– szkolenia dla uczestników projektu z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

– poprawa ergonomii stanowisk pracy dla uczestników projektu.

Wartość projektu: 284 387,50 zł

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 241 729,37 zł